Jazyk

Novinky a události


VŠ studenti z MS kraje na českých vysokých školách v r. 2013: kde a co studují

13.10.2014

V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013: Kde a co studují?“


Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v průmyslu Moravskoslezského kraje 2013 - 2020

20.03.2014
V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu  Moravskoslezského kraje v letech 2013 - 2020“.

VŠ studenti z Moravskoslezského kraje: kde a co studují

12.02.2014

V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012“.


Ostrava má svůj atlas ovzduší

15.01.2014

Dalším výstupem projektu Air Silesia, který se zabývá problematikou kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, je nově publikovaný Atlas ostravského ovzduší, který vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.  Tento dokument popisuje stav ovzduší a jeho vývoj za posledních deset let. Výsledky, jež jsou k dispozici v této publikaci jsou výstupem česko-polského projektu Air Silesia, který byl podpořen Evropskou unií. Samotné zjištění jsou pak poměrně překvapující - velký vliv na kvalitu obzduší mají zplodiny z polských domácích kotlů a průmyslových komplexů.

Bližší inforamce o tomto atlasu lze nalézt v reportáži TV Polar.Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání

09.01.2014

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na podzim 2013 první výsledky mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). V rámci výzkumu byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií u osob ve věku 16–65 let.

První vlny výzkumu PIAAC, která proběhla na přelomu roku 2011 a 2012, se zúčastnilo celkem 24 vyspělých zemí. Do výzkumu se zapojilo celkem 166 000 respondentů. V ČR byla získána data od 6 102 respondentů, k účasti ve výzkumu se podařilo získat 66 % z oslovených občanů. Celkově nejlepších výsledků dosáhli dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, jejichž výsledky byly nadprůměrné ve všech sledovaných oblastech. Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti řešení problémů v oblasti informačních technologií. Srovnání s výsledky českých dospělých ve výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey), kterého se ČR zúčastnila v roce 1998, ukazuje, že se čtenářské dovednosti dospělých Čechů v uplynulých 15 letech ani nezlepšily ani nezhoršily. V obou výzkumech ČR dále vykazuje relativně malé rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími.


Postavení českého trhu práce v rámci EU

09.12.2013

Český statistický úřad zveřejnil pravidelnou analýzu trhu práce, která se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let nejméně na 40 %. Druhá část analýzy je věnována nezaměstnanosti a postavení mladých lidí ve věku 15-24 let na evropském trhu práce. Cílovou hodnotu míry zaměstnanosti zatím překonalo pouze pět států - Švédsko, dále Německo, Nizozemsko, Dánsko a Rakousko. Česká republika dosáhla mírného meziročního růstu, o 1,2 % na 72,7 % a mezi zeměmi EU28 si udržuje deváté místo.


Závěry studie Air Silesia o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském regionu zveřejněna

06.11.2013

Hlavním cílem projektu Air-Silesia bylo vytvoření prvního společného regionálního informačního systému o kvalitě ovzduší v moravskoslezském česko-polském regionu. Potřeba takového systému vyplynula z dlouhodobě neuspokojivé kvality ovzduší na české i polské straně regionu.

Pro prezentaci výsledků projektu Air Silesia byl zpracován přehledný Manažerský souhrn, který obsahuje nejdůležitější závěry formulované na základě analýz sledování kvality ovzduší v oblasti česko-polského pohraničí v regionech Moravy a Slezska. Jsou zde prezentovány hlavní výstupy modelování přeshraničního přenosu znečišťujících látek. Modely byly vytvořeny na základě informací o průmyslových, dopravních i lokálních (lokální topeniště) zdrojích znečištění ovzduší. Dokument obsahuje grafy a mapy zobrazující informace o znečištění ovzduší v oblasti česko-polského pohraničí.

Pro bližší informace jsou na stránkách projektu připraveny podrobné a přehledné prezentace vztahující se k měření, analýze a výsledkům v rámci projektu.


Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji

11.09.2013
V současné době je na území MS kraje připravován projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“, jehož hlavním cílem je začlenění motivovaných mladých lidí do 30 let do získání praxe a nalezení pracovního uplatnění. Projekt využívá přímou podporu cílové skupině (především formou podpory společensky účelných pracovních míst, finančním příspěvkem na mentora, poskytnutí poradenství a rekvalifikací atd.).

Studie „First Steps into the Labour Market“

11.09.2013
Společnost Deloitte publikovala zajímavou studii o přístupu vysokoškolských studentů a absolventů k získávání odborných praxí, jejich očekávání od pracovního trhu po ukončení školy, porovnání znalostí získaných ve škole a jejich užitečnost pro praxi atd. Výzkum proběhl v 11 zemích střední a východní Evropy a poskytuje tak také možnost srovnání mezi jednotlivými zeměmi. 

Podle průzkumu Národního strojírenského klastru chybí strojírenským firmám tisíce kvalifikovaných pracovníků.

29.04.2013
Na konferenci „Strojírenství Ostrava 2013“, kterou 23.4.2013 pořádal Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byly mimo jiné prezentovány výsledky průzkumu mezi členskými organizacemi NSK. Ten ukázal, že jen u členských organizací klastru (65 firem) chybí v současnosti 2,7 tisíce kvalifikovaných zaměstnanců.

Výpis: 1-10 z 17

[01] [02]


© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.